بررسی جهانی وضعیت تولید Ùˆ مصرف برق توسط «امبر» نشان داده Ú©Ù‡ منابع تجدیدپذیر Û³Û°.Û³ درصد از برق جهانی… Read More